Home » NrdZ - Zorg om de Zorg » De verschillende soorten zorg

De verschillende soorten zorg

Betekenis van veel gebruikte termen in de zorg

De betekenis van veel gebruikte termen in de zorg op eenvoudige wijze uitgelegd.

Zorg
Steeds meer taken worden overgeheveld naar gemeentes en de ouder worden populatie krijgt te maken met verschillende soorten zorg. Allerlei termen worden over de zorgbehoevende burger uitgestort waar voor veel mensen door de bomen het bos niet meer zien.

Wat is intramurale zorg
Intramuraal betekent binnen de muren. We spreken van intramurale zorg van zorg binnen de muren van een zorginstelling die tenminste 24 aaneengesloten uren duurt. Voorbeelden van intramurale zorg zijn verblijf in een:

  • Instelling
  • Psychiatrische inrichting
  • Residentiële jeugdhulpverlening
  • Verpleeghuis
  • Verzorgingstehuis
  • Ziekenhuis

Wat is extramurale zorg
Extramuraal betekent buiten de muren. Extramurale zorg is zorg die buiten de muren van een zorginstelling plaatsvindt. Voorbeelden van extramurale zorg zijn:

  • Huishoudelijke hulp
  • Verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding

De cliënt kan naar de zorgverlener gaan maar het omgedraaide waarbij de hulpverlener de cliënt in haar of zijn omgeving bezoekt. komt ook voor.
– Extramurale zorg wordt ook wel eerstelijns zorg genoemd.

Wat is transmurale zorg
Transmurale zorg is een combinatie van intra- en extramurale zorg. Dit betreft patiënten die gebaad zijn bij een multidisciplinaire zorg en aanpak.
Een voorbeeld van transmurale zorg is de verzorging van iemand met een lichamelijke aandoening. Zo iemand kan een combinatie van curatieve zorg en verpleging nodig hebben.
– Transmurale zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd.

Wat is semimurale zorg
Semimurale zorg vormt een soort van tussenstadium tussen extramurale en intramurale zorg. Zorgbehoevenden hoeven niet 24 uur per dag opgenomen te worden maar kunnen ook niet geheel zelfstandig wonen. Voorbeelden hiervan zijn dagverblijven, deeltijdbehandelingen, gezinsvervangende tehuizen en beschermde woonvormen.

Wat is ambulante zorg
Bij ambulante zorg gaan zorgverleners voor een behandeling of de begeleiding naar de patiënt toe. Daardoor is geen opname vereist. Het is de tegenhanger van residentiële zorg, waarbij de patiënt in een instelling verblijft.

Wat is curatieve zorg
Curatieve zorg is zorg die gericht is op herstel van een patiënt. Een voorbeeld hiervan zijn de huisarts en de tandarts maar ook ziekenhuiszorg. Een voorbeeld van curatieve zorg is de zorg die iemand ontvangt die een been gebroken heeft.

Wat is somatische zorg
We spreken van somatische zorg als iemand een somatische, ofwel lichamelijke, aandoening heeft en hiervoor behandeld moet worden. Een voorbeeld hiervan is iemand met de ziekte van Parkinson.

Wat is palliatieve zorg
Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase, gericht op verlichting, als genezing niet meer mogelijk is. Daarbij hoort het toedienen van medicijnen maar ook bijvoorbeeld ook psychologische hulp.

bron: plazilla.com / auteur Robxead op 15 August 2013

Check Also

Noorderzon_zorgbehoefte

Zorgbehoefte

De leden van Noorderzon geven aan zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven wonen en zelf te kunnen bepalen hoe het dagelijkse leven eruit ziet, ook wanneer zorg door derden noodzakelijk is. Het gaat daarbij om universele behoeften zoals de behoefte aan voeding, autonomie, sociale contacten, activiteiten, zelfrespect en veiligheid.