Home » NrdZ - Zorg om de Zorg » De nieuwe Wmo

De nieuwe Wmo

Transitie AWBZ extramurale begeleiding: de feiten

De extramurale AWBZ vervalt in 2015. Gemeenten worden helemaal verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding. Dit wordt wettelijk onderbouwd door een uitbreiding van het compensatiebeginsel in de Wmo. Circa 75% van het budget wordt naar gemeenten overgeheveld.
Voor extramurale dagbesteding is er afgesproken dat ook deze in 2015 volledig naar gemeenten overgaat.

Hulp bij het huishouden verandert per 2014. Nieuwe cliënten kunnen niet meer rekenen op het bestaande aanbod, omdat de aanspraak op huishoudelijke verzorging in de Wmo vervalt. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Via de Wmo zal een maatwerkvoorziening worden aangeboden voor mensen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. De gemeenten krijgen dan 60% van het huidige budget om deze maatwerkoplossingen te bieden.

Extramurale verpleging gaat van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet.

  • De langdurige GGZ (met behandeling) in de AWBZ wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraars worden in 2017 financieel verantwoordelijk voor de GGZ.
  • De zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4 komen deels onder verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. Dit verloopt gefaseerd.
  • De intramurale AWBZ-klassen ZZP (ZorgZwaartePakket) 1 en 2 vervallen per 1-1-2013 voor nieuwe cliënten vanaf 23 jaar in de sectoren Verpleging & Verzorging, GGZ en Gehandicaptenzorg en worden omgezet in corresponderende extramurale functies (hulp bij het huishouden, verpleging, verzorging en begeleiding).
  • Vervolgens vervalt voor nieuwe cliënten ook klasse ZZP 3; per 2014 voor de verpleging/verzorging van met name ouderen en per 2015 voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrisch probleem.
  • Per 2016 vervalt klasse ZZP 4 voor nieuwe cliënten en herindicaties voor ouderen (V&V) en mensen met een verstandelijke functiebeperking (scheiden wonen en zorg).
  • De kern-AWBZ die overblijft na de transitie in 2015 zal de Wet Langdurige Zorg genoemd worden.

Voorbereiding van gemeenten
Gemeenten zullen nieuwe doelgroepen moeten gaan bedienen, die veelal niet gewend zijn zich tot de gemeente te wenden voor ondersteuning. De gemeenten hebben nu een compensatieplicht. Het recht op zorg en ondersteuning vervalt. Tegelijkertijd krijgen gemeenten ook een kleiner budget mee voor de extramurale begeleiding (korting van circa 25%). In de tijd tot de daadwerkelijke transitie in 2015 zullen gemeenten hun uitgangspunten moeten aanscherpen, afspraken maken met aanbieders en maatschappelijke organisaties (al dan niet middels aanbesteding) en (onder andere) de toegang organiseren.

Andere factoren
Naast de gemeenten spelen de aanbieders van zorg, welzijn, wonen, arbeid een rol. Aansluitend op de kanteling in de Wmo, spelen cliënten-, vrijwilligers- en burgerorganisaties een steeds belangrijker rol.

Transitie én transformatie
De stelselwijziging in de AWBZ moet, samen met de andere transities in het sociale domein:

  • de fragmentatie van het ondersteuningsaanbod tegengaan
  • de omvang en de kosten van de verzorgingsstaat beperken
  • een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de participatiesamenleving

Dat vraagt naast de stelselverandering om een inhoudelijke vernieuwing. Een ander aanbod van ondersteuning en begeleiding en anders werken van professionals en organisaties. Ander gedrag ook bij burgers en het anders met elkaar omgaan van burgers / vrijwilligers / cliënten, professionals, aanbieders en gemeenten. We spreken over een transformatie in het sociale domein.

bron: movisie / wijziging awbz wmo overzicht / auteur : Hilde van Xanten

Check Also

Noorderzon_zorg inkopen

Zorg inkopen

Gezamenlijk inkopen van zorg bij professionele organisaties botst met de gedachte dat zorg ontvangen een individuele keuze is. De leden van Noorderzon staan vooralsnog afwijzend tegenover ideeën over gezamenlijk zorg inkopen waarbij de privacy onvermijdelijk geschaad wordt.