Home » Wmo - Zorgkosten » Het Wmo Keukentafelgesprek

Het Wmo Keukentafelgesprek

Het Wmo keukentafelgesprek

Het is afhankelijk van de Wmo-consulent of men de hulp krijg die men nodig heeft.
Gemeenten moeten passende ondersteuning bieden aan mensen die niet zelf of met hulp van hun netwerk kunnen meedoen of zelfredzaam zijn. Daarom staan in de wet regels hoe de gemeente u en uw aanvraag moeten behandelen, bijvoorbeeld hoe de gemeente uw persoonlijke situatie moet onderzoeken. En dat u zich kunt laten helpen door een (gratis) cliëntondersteuner. En dat u bezwaar en beroep kunt aantekenen als u het aanbod van de gemeente niet passend vindt.

Worden kinderen, vrienden en buren verplicht u te helpen?
De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. Ze zijn dus nooit verplicht om te helpen. Als een echtpaar huishoudelijke zorg aanvraagt omdat de vrouw ziek is, maar de man is gezond van lijf en leden dan is het gebruikelijk dat de man het huishouden doet en komt er dus geen huishoudelijke hulp via de Wmo. In het gesprek dat de gemeente met u voert (het keukentafelgesprek) moet de gemeente wel vragen of uw mantelzorger hulp nodig heeft.

Gemeenten mogen wel onderzoeken of mensen uit uw sociale netwerk kunnen helpen. De gemeente kan ook rekening houden met deze hulp als ze u een aanbod doet. Er is geen verplichting voor mantelzorg maar wel voor gebruikelijke zorg.

Rechtszekerheid en overlevering aan de willekeur van de gemeente.
De Wmo 2015 biedt rechtszekerheid en beschermt tegen willekeur van gemeenten. Als u zich meldt met een vraag om hulp, dan moet de gemeente uw persoonlijke situatie onderzoeken. De gemeente gaat met u en uw eventuele mantelzorger in gesprek. Een gratis cliëntondersteuner kan u helpen in dit gesprek. Blijkt uit dit onderzoek dat u niet kunt meedoen in de samenleving of niet zelfredzaam bent, ook niet met hulp van uw netwerk of algemene voorzieningen, dan moet de gemeente een maatwerkvoorziening aanbieden.

Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te bepalen wat u nodig heeft.
Gemeenten hoeven het onderzoek naar uw persoonlijke situatie niet zelf uit te voeren. Ze kunnen dit uitbesteden aan een andere organisatie. Vaak zijn dit externe organisaties die ervaring hebben met zulke onderzoeken. Ook willen veel gemeenten gaan werken met sociale wijkteams. Dan doen professionals uit het sociale wijkteam het onderzoek. Gemeenten kunnen de onderzoeken ook zelf uitvoeren. Dan moet de gemeente mensen opleiden of in dienst nemen, zodat er voldoende kennis is om goed onderzoek te doen.

Bron: Ministerie VWS

Mogelijke gespreksvoerders bij het keukentafelgesprek

1] De gespreksvoerder is een gemeenteambtenaar.

Het nadeel hiervan is dat de gemeente vanuit het verleden vrijwel geen ervaring heeft gehad met deze doelgroep en zich ook nooit zo diep in het privé-domein van z’n burgers heeft begeven. Er zal dus zwaar moeten worden geïnvesteerd in kennis van de doelgroep en de ondersteuning die zij nodig heeft en in scholing in gespreksvoering.

2] De gespreksvoerder is een medewerker van een door de gemeente gefinancierde welzijnsorganisatie.

Het voordeel is dat de gespreksvoerder vaak erg goed op de hoogte is van de voorzieningen in de wijk en het aanbod van vrijetijdsbesteding, zoals sportvoorzieningen, culturele verenigingen etc. Ook is er via de ondersteuning van mantelzorgers vaak al eerder een link geweest met het sociale netwerk rond de aanvrager. Bijkomend voordeel is dat de gemeente in de subsidiebeschikking met de welzijnsinstelling punten kan opnemen die zowel commitment aan de gemeentelijke beleidsregels garanderen als de inzet van uren van de medewerker(s) regelen.
Het nadeel is dat de welzijnsmedewerkers zeker op dit moment meestal weinig specifieke kennis hebben van de beperkingen – en de consequenties daarvan – die mensen in de nieuwe doelgroep ondervinden. Ook zijn ze doorgaans niet goed op de hoogte van de intensiteit aan ondersteuning die nodig is om in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Verder hebben lang niet alle welzijnswerkers de gesprekstechnieken onder de knie die nodig zijn voor het Gesprek.

3] De gespreksvoerder is een medewerker van een cliëntenondersteunende organisatie zoals MEE, maatschappelijk werk of cliëntondersteuning GGZ, die daartoe van de gemeente opdracht krijgt.

Het voordeel is dat de gespreksvoerder kennis heeft van de doelgroep en niet direct geassocieerd wordt met de gemeente. Een ander voordeel is dat deze medewerkers mogelijk eerder het vertrouwen krijgen van een aanvrager uit de doelgroep. Het nadeel is dat er heel goed een verschil van inzicht kan ontstaan tussen wat de medewerker als compensatie had gedacht en wat de gemeente als redelijk en billijk beoordeelt. In de MEE-constructie moet de gespreksvoerder bereid en in staat zijn het gemeentelijk beleidskader als uitgangspunt te nemen. Hij moet z’n functie niet zien als individuele belangenbehartiging, maar als een collectieve overheidsdienst. Daarnaast moet de gespreksvoerder natuurlijk nog worden opgeleid in de nieuwe manier van gespreksvoering.

4] De gespreksvoerder is een hulpverlener in dienst bij een zorgorganisatie.

Een hulpverlener vanuit een zorgorganisatie als gespreksvoerder heeft in ieder geval de voorkeur als in het gesprek zeer specialistische kennis gewenst is met betrekking tot de zorg van de aanvrager in relatie tot z’n functioneren. Die specialistische kennis zal meestal niet binnen de gemeente voorhanden zijn. De hulpverlener van de zorgorganisatie die de zorg al levert heeft die kennis vaak wel, kent bovendien de situatie van de aanvrager en geniet vaak ook al diens vertrouwen. Een mogelijk nadeel is dat de meeste hulpverleners in de zorg te zeer denken vanuit het aanbod dat hun eigen organisatie in huis heeft. De hulpverlener moet dus in staat zijn om de vraag van de aanvrager als uitgangspunt te nemen en niet het aanbod van z’n eigen organisatie.

bron: VGN / De gespreksvoerders bij het Keukentafelgesprek


disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_toegang tot de wmo

Toegang tot de Wmo

Forse ingrepen in de lichtere vormen van zorg, ondersteuning en begeleiding via de Wmo 2015. Belangrijkste element daarin is dat het compensatiebeginsel is afgeschaft. Dat betekent dat zorgvragers niet langer als vanzelfsprekend recht hebben op zorg; de gemeente gaat eerst onderzoeken wat de zorgvrager zélf of met behulp van de eigen omgeving kan oplossen.