Home » Wijs Met Ouderen » Wijs bouwen voor Senioren » Wijs Bouwen voor Senioren

Wijs Bouwen voor Senioren

wijs bouwen voor seniorenWaarom Wijs Bouwen voor Senioren?

Nederland vergrijst: de verwachting is dat in 2030 ongeveer 4 miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar zal zijn. Dat is bijna een kwart van de gehele bevolking. Dit betekent dat er de komende jaren ook een zeer grote vraag naar passende huisvesting voor ouderen zal ontstaan. Om aan deze vraag te voldoen zullen er meer nieuwbouw- en renovatieprojecten gericht op seniorenhuisvesting gerealiseerd moeten worden. Bij het realiseren van deze huisvesting, ligt er een behoorlijke opgave te wachten op zorginstellingen, woningcorporaties en partijen uit de bouw.

Binnen Wijs Bouwen voor Senioren komen deze partijen samen en werken ze aan het tot stand brengen van de meest optimale wijze van woon-zorghuisvesting. Naast woningcorporaties en zorginstellingen zijn binnen Wijs Bouwen voor Senioren partijen uit de gehele bouwkolom betrokken. Dat betekent dat alle mogelijke kennis die nodig is voor seniorenhuisvesting aan tafel zit.
Door regelmatig samen te werken en met elkaar in contact te blijven, delen de leden van het Innovatienetwerk Wijs Bouwen voor Senioren deze kennis met elkaar en houden ze die kennis up-to-date. Door middel van deze kennisdeling met andere leden vergroten en verbreden ze hun kennis over het hele spectrum van wonen, werken en zorgen.

Innovatie in de zorg vraagt innovatie van het bouwproces. Wijs Bouwen is het antwoord. De verdergaande extramuralisering van de zorg vraagt nieuwe woonzorgarrangementen, nieuwe financieringsvormen en nieuwe vormen van samenwerking tussen de zorg en de bouwsector.
Met het innovatieprogramma ‘Wijs Bouwen voor Senioren’ worden belangrijke impulsen gegeven aan verdergaande vernieuwing op dit gebied. Ouderwetse financieringsstructuren in de zorgsector functioneren niet meer. Dit biedt uitstekende kansen voor private marktpartijen om te komen tot integrale oplossingen, waarbij de ontwikkeling, de bouwen het beheer van zorggebouwen op een nieuwe leest wordt geschoeid. Het gaat hier om radicale systeeminnovaties, die bij alle betrokkenen visie, lef en durf vragen. Het CIB prijst zich gelukkig dat het met ‘Wijs Bouwen voor Senioren’ mogelijk is om hierover open te communiceren tussen ondernemers uit de bouwsector én zorginstellingen.

Voor MKB-bedrijven in de bouwkolom is dit een belangrijke doorbraak op innovatiegebied. Veelal werken bedrijven traditioneel enstellen zich daarmee afhankelijk op. ‘Wijs Bouwen voor Senioren’ heeft voor MKB-bedrijven in de bouwsector een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontdekken, verder verkennen en invullen van innovatieve kansen waarbij de bedrijven zich ontwikkelen van de traditionele aannemerrol naar een eigentijdse aanbiedersrol.

bron: Wijs Bouwen – Hét innovatienetwerk voor bouwen, wonen en zorgen

* Extramuralisering
Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in de eigen woning (thuiszorg). Steeds vaker willen ouderen, die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging zelfstandig blijven wonen. De zorgsector speelt hierop in door een passend aanbod te creëren.
Bij de extramurale verzorgingshuiszorg gaat het om een combinatie van verzorging, verpleging, psychosociale ondersteuning, aangevuld met het gebruik van voorzieningen en diensten die in het verzorgingshuis aanwezig zijn. Dit betekent dat niet alle zorg naar de oudere gebracht wordt, maar dat in een aantal situaties de oudere van voorzieningen in het verzorgingshuis gebruik maakt. Het doel is om zelfstandig wonende ouderen met een verzorgingshuisindicatie zodanig zorg te bieden, dat een verhuizing naar een intramurale situatie kan worden uitgesteld of worden voorkomen.

Een aantal kenmerken van extramurale zorgverlening zijn:

  • Het is bedoeld voor ouderen met een verzorgingshuisindicatie.
  • De te bieden zorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
  • In principe wordt dezelfde zorg – en dienstverlening als aan verzorgingshuisbewoners aangeboden.
  • De zorgverlening wordt geboden zowel op afspraak als op afroep.
  • Er wordt een individueel zorgpakket samengesteld en vastgelegd in een zorgovereenkomst.
  • De zorgaanbieder staat voor de continuïteit en de coördinatie van de afgesproken zorg en dienstverlening.

bron: Wikipedia / Extramuralisering