Home » Nieuwe Leden » Lid worden van de CV Noorderzon

Lid worden van de CV Noorderzon

noorderzon_lidToelatingsprocedure nieuwe leden

De leden van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon zijn de toekomstige bewoners van een woonconcept dat wij als vereniging proberen te creëren. Als zodanig is Noorderzon een dynamische organisatie die altijd open zal staan voor nieuwe leden. Wij zijn vooral op zoek naar vrouwen en mannen tot 65 jaar om tot een evenwichtige samenstelling van de groep te komen.

Van nieuwe leden wordt allereerst verwacht dat ze de doelstellingen en de missie van Noorderzon onderschrijven. Informatie inwinnen over de vereniging is mogelijk via gesprekken, het lezen van stukken, het raadplegen van de website, etc..

Om de toelating van nieuwe leden te stroomlijnen, geldt de volgende, op de statuten en het huishoudelijk reglement gebaseerde, procedure. Iemand die lid wil worden van Noorderzon meldt zich aan bij het secretariaat@cv-noorderzon.nl van de vereniging via het aanmeldformulier.
Die aanmelding wordt door de secretaris doorgestuurd aan de “Werkgroep Nieuwe Leden” – hierna te noemen “Werkgroep” bestaande uit tenminste drie personen.  Leidraad voor de werkgroep vormt een aantal door de ledenvergadering goedgekeurde beoordelingscriteria.

Taken werkgroep:
1. Het voeren van een gesprek met de betreffende kandidaat. Voorafgaand heeft de kandidaat de statuten, het huishoudelijk reglement, de nota van uitgangspunten en de toelatingsprocedure ontvangen. Dat gesprek wordt door minimaal twee commissieleden gevoerd. In het gesprek kunnen alle zaken aan de orde komen die de commissieleden nodig achten om zich een beeld van de kandidaat te kunnen vormen. Beoordeling geschiedt op basis van de volgende criteria:
* Onderschrijft de kandidaat de doelstellingen en de missie van de vereniging?
* Stemmen de verwachtingen van de kandidaat ten aanzien van Noorderzon en omgekeerd overeen?
* Past de kandidaat in de groep, bijvoorbeeld ten aanzien van de leeftijdsopbouw?
* Kan de kandidaat de te verwachten kosten van het wonen in Noorderzon opbrengen?

2. Het uitbrengen van een schriftelijke advies aan de ledenvergadering van Noorderzon om de betreffende kandidaat al dan niet te accepteren als aspirant-lid. Dit advies zal samen met de uitnodiging en de agenda twee weken voor de betreffende ledenvergadering aan de leden worden toegezonden.

3. Mocht enig lid de kandidaat in een andere hoedanigheid kennen en op grond daarvan ernstig bezwaar hebben tegen diens kandidatuur, dan kan hij of zij die bezwaren voorafgaand aan de betreffende ledenvergadering ter kennis brengen van de voorzitter van de commissie. Deze zal daar in de ledenvergadering over rapporteren. Overigens blijft het het meest wenselijk, dat personen die moeite hebben met iemand dat rechtstreeks met de betreffende persoon bespreken.

4a. Indien het advies positief is en er geen bezwaren tegen de kandidatuur zijn ingebracht, dan kan de ledenvergadering besluiten de betreffende persoon te accepteren als aspirant-lid. Het aspirant-lidmaatschap wordt geacht daarmee direct te zijn ingegaan.
4b. Indien het advies positief is, maar er wel bezwaren zijn gemaakt, dan besluit de ledenvergadering of deze al dan niet gegrond zijn en kan de voorzitter besluiten tot een schriftelijke stemming. In het geval de bezwaren gegrond worden verklaard moet de beslissing van de commissie worden herzien.
4c. Indien het advies van de commissie al in eerste aanleg negatief was, kan de betreffende persoon hiertegen eenmalig in beroep gaan. Via een brief aan de ledenvergadering kan hij of zij toelichten waarom hij of zij toch graag aspirant-lid wil worden en de afwijzing volgens hem of haar niet terecht is.
In de situatie beschreven onder 4b en 4c woont het aspirant-lid de vergadering niet bij.
In geval van beroep wordt de kandidatuur, voorzien van een nieuw advies van de commissie, in een volgende ledenvergadering opnieuw geagendeerd en volgt dezelfde procedure als hierboven onder 3.en 4. beschreven.

5. Een aspirant-lid is maximaal een jaar lang aspirant, tenzij de ledenvergadering vaststelt dat er gegronde redenen zijn om van deze termijn af te wijken. Verwacht wordt dat hij of zij in die periode deelneemt aan vergaderingen en activiteiten, opdat er wederzijds mogelijkheid is tot kennismaken met elkaar en met de vereniging. Gedurende het aspirant-lidmaatschap is geen sprake van stemrecht.

Check Also

Noorderzon_financien binnen de vereniging

Financiën binnen de Vereniging

In eerste instantie staat een coöperatie gelijk aan een gewone vereniging. Maar men kan er meer mee doen wanneer men bepaalde activiteiten wil ontplooien die gericht zijn op winst maken.