Home » Mantelzorg » Mantelzorg feiten en cijfers

Mantelzorg feiten en cijfers

Belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg

Aantal mantelzorgers

 • In 2012 waren er ruim 1,5 miljoen actieve mantelzorgers, dat wil zeggen mensen (19-plussers) die intensieve of langdurige hulp verleenden.
 • In 2008 gaf bijna een derde van de 15-plussers informele hulp aan mensen buiten het eigen huishouden, bijvoorbeeld aan zieken, familie, vrienden, buren of kennissen. Het gaat hierbij ook om hulp aan mensen die niet ziek zijn.
 • In 2008 gaf 20 procent van de volwassen Nederlandse bevolking meer dan drie maanden of meer dan acht uur per week hulp aan een hulpbehoevende naaste (2.6 miljoen mensen). Zowel langdurige als intensieve hulp werd gegeven door 1.1 miljoen mensen
 • Het aantal mantelzorgers zal naar verwachting tot 2025 met 5% stijgen.

Kenmerken mantelzorgers

 • Het merendeel van de mantelzorgers is vrouw (60%).
  In vergelijking met vrouwen hebben mannelijke mantelzorgers een minder directe en meer ondersteunende rol.
 • De helft van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar.
 • Van de 50-plussers verleent 31% mantelzorg. Zij besteden hieraan ruim 14 uur per week.
 • Van de 65-plussers verleent 15% mantelzorg. Zij besteden hieraan gemiddeld 6 uur per week.

Kenmerken zorgvragers

 • De meeste mantelzorgers bieden hulp aan (schoon)ouders (ruim 1 miljoen personen in 2008).
 • Bijna één op de drie mantelzorgers biedt zorg aan zijn of haar partner of kind (750.000 personen).
 • Van de mantelzorgers van 55-plussers is 10% een vriend(in) en 9% een buurman of buurvrouw van de zorgvrager.
 • Eén op de acht mantelzorgers geeft hulp aan een persoon die in een verzorgings- of verpleeghuis verblijft.

Beweegredenen

 • Naast plichtsgevoel is de drijfveer voor informele zorg vaak liefde of vanzelfsprekendheid.
 • Voor mantelzorgers van partners is de belangrijkste beweegreden liefde en genegenheid.
 • Kinderen die mantelzorg aan hun ouders verlenen noemen eerder plicht als belangrijkste beweegreden.
 • Vrienden of buren lijken een grotere vrijheid te hebben voor hun keuze om mantelzorg te verlenen.
 • Twee op de drie mantelzorgers van Wmo-aanvragers zegt dat zij – dankzij de geboden ondersteuning van henzelf en professionals – opname in een zorginstelling uitstellen.

Effecten op de mantelzorger

 • Mensen die met mate mantelzorg verlenen worden hier gelukkiger van. Dit wordt versterkt als men hiernaast ook actief is in vrijwilligerswerk en betaalde arbeid.
 • Mensen die intensieve mantelzorg verlenen zijn het minst gelukkig, zeker als zij niet anderszins actief zijn.
 • In 2008 ervaart één op de vijf mantelzorgers van aanvragers van Wmo-voorzieningen beperkingen in de vrije tijd. Eén op de vijf geeft aan met moeite het eigen huishouden te kunnen doen.
 • Er zijn 300.000 zwaar of overbelaste mantelzorgers in Nederland. Dat aantal groeit.
  Overbelasting kan bij mantelzorgers een gevoel van persoonlijk falen opleveren of een negatief effect op de gezondheid hebben.
 • Overbelasting van de mantelzorger kan leiden tot verwaarlozen, verkeerde behandeling of zelfs mishandeling van de zorgvrager.
 • Mantelzorgers van chronisch zieke kinderen die langdurig stress ervaren hebben een verhoogd overlijdensrisico.
 • Specifieke groepen die risico lopen op overbelasting zijn mantelzorgers van huisgenoten en mensen met gedragsproblemen en mantelzorgers die zich gedwongen voelen om zorg te verlenen bij gebrek aan alternatieven.
 • Hoewel mantelzorgers van tehuisbewoners minder uren en meer verschillende typen zorg verlenen dan mantelzorgers van thuiswonenden, is één op de vijf van hen zwaar belast. Dit is net zoveel als mantelzorgers van thuiswonenden.

bron: SCP rapport / Informele zorg in Nederland

 

disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_mantelzorg en werk

Combinatie mantelzorg en werk

Het spreekt vanzelf dat werk en mantelzorg niet altijd probleemloos zijn te combineren. Het gevolg is een toenemend ziekteverzuim en onbegrip bij collega's. Voor werknemers is dat een ingewikkelde kwestie, maar voor werkgevers uiteraard ook. Mogelijk gevolg dat er meer een beroep wordt gedaan op niet werkende buren voor mantelzorg.