Home » Mantelzorg » Combinatie mantelzorg en werk

Combinatie mantelzorg en werk

Thuis blijven wonen

Steeds meer mensen met een chronische ziekte of aandoening willen graag thuis blijven wonen. Dit is een ontwikkeling die door beleidsmakers wordt gestimuleerd vanwege de stijgende kosten van langdurige zorg, zoals het verblijf in verpleeg- en verzorgingshuizen en in andere instellingen. De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die een groter beroep doet op mensen in de omgeving van zorgbehoeftigen, is hiervan onder meer het gevolg. Professionele hulp voor zieken die thuis blijven wonen is echter lang niet altijd in voldoende mate voorhanden. Dit geldt niet zozeer voor medische en verpleegkundige handelingen als wel voor de regeltaken, zoals huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging die ook hard nodig zijn. Steun en begeleiding van familieleden, buren en vrienden wordt onder de noemer ‘participatiesamenleving’ in Nederland steeds meer een gewone zaak.

Anderhalf miljoen mantelzorgers

Deze ontwikkeling naar een grotere betrokkenheid van de directe omgeving is al vele jaren gaande en zet zich in de nabije toekomst verder voort. De beschikbare cijfers over mantelzorg sluiten aan bij dit beeld. Ruim 1,5 miljoen Nederlanders verlenen langdurige en intensieve persoonlijk zorg aan ouders, partners, kinderen, buren of vrienden. De meeste mantelzorgers (ongeveer 1 op de 4) zijn te vinden in de leeftijdsgroep van 50 tot 65 jaar. De groep mensen die zij verzorgen, is gemiddeld ouder, want naarmate de leeftijd stijgt, verslechtert de fysieke toestand. Van de 65- tot 75-jarige Nederlanders heeft 20 % een of meer beperkingen bij bewegen, horen of zien, bij 75- tot 85-jarigen is dit 38 % en bij 85-plussers 66 %. De cijfers voor langdurige aandoeningen, zoals reuma en hartkwalen, zijn zelfs nog hoger.

bron: Centraal beheer / Achmea

Aan wie wordt mantelzorg verleend

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Mantelzorg en werk

Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar ook vanwege de voortdurend stijgende kosten van de gezondheidszorg. Veel mantelzorgers hebben betaald werk: gemiddeld een op de acht werknemers heeft in de een of andere vorm dergelijke verplichtingen, die soms tientallen uren per week in beslag nemen. Het spreekt vanzelf dat werk en mantelzorg niet altijd probleemloos zijn te combineren. Het gevolg is een toenemend ziekteverzuim. Voor werknemers is dat een ingewikkelde kwestie, maar voor werkgevers uiteraard ook.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Goed nabuurschap of Mantelzorg

Het is niet ondenkbaar dat leden uit de directe omgeving van een hulpbehoevende, zeker degenen die werken en op afstand wonen, de hulpbehoevende afhankelijk maken van de hulp van buren. Ouderen die kiezen voor wonen met gelijkgestemden in een groep worden dan op een oneigenlijke manier aangesproken op hun verantwoordelijkheid jegens hun medebewoners. Het is raadzaam om te waken voor een dergelijke situatie. Mantelzorg is een individuele keuze en kan niet moreel afgedwongen worden.

disclaimer:
Bovenstaande is geschreven op persoonlijke titel van de webmaster van de website cv-noorderzon.nl en behoeft niet het standpunt te zijn van het bestuur en/of ALV van de Coöperatieve Vereniging Noorderzon. Ook is bovenstaande niet bedoeld als advies maar wordt slechts ter informatie aangeboden.

Check Also

noorderzon_mantelzorg feiten en cijfers

Mantelzorg feiten en cijfers

Belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg gerangschikt en inzichtelijk gemaakt. In 2012 waren er ruim 1,5 miljoen actieve mantelzorgers. o.a. Het merendeel van de mantelzorgers is vrouw (60%). Van de mantelzorgers van 55-plussers is 10% een vriend(in) en 9% een buurman of buurvrouw van de zorgvrager.